តើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

Download the app

how-it-works

របៀបនូវក្នុងការទទួលបានកាត

  1. ជំហានទី ១: សេវាកម្ម PayOn ត្រូវបានចេញដោយ ធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ (PPCBank) អ្នកអាចស្វែងរកកាតបង់ប្រាក់ជាមុន ( Prepaid card ) នៅគ្រប់សាខារបស់ធនាគារPPCBank ដែលនៅជិតលោកអ្ន
  2. ជំហានទី ២: បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកពេញចិត្តទៅក្នុងកាតបង់ប្រាក់របស់អ្នកជាមុន ។
  3. ជំហានទី ៣:​ ស្វែងរកស្លាកសញ្ញា PayOn នៅគ្រប់ហាងលក់ទំនិញដើម្បីធ្វើការទូទាត់។

Online Payment Services

ដំណោះស្រាយនៃការបង់ប្រាក់ពេញលេញ

យើងជួយអាជីវកម្មគ្រប់ទំហំនៃអាជីវកម្មទាំងអស់
ពីអ្នកលក់រាយទៅពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច(E-Commerce)
ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយទូទាត់ទូលំទូលាយរបស់យើង។

ផ្តល់នូវការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព
ន្ធ័អនឡាញយ៉ាងទួលំទូលាយ

យើងធ្វើឱ្យមានការទូទាត់សាមញ្ញ មិនថានៅក្នុងហាង
ហាងអ៊ីនធឺណិត (Online Shop) ឬនៅគ្រប់ទីកន្លែង។

មូលដ្ឋានទិន្នន័យធំ

យើងមានបំណងជំរុញអោយអាជីវកម្មអេឡិកត្រូនិក (E-Commerce) របស់អ្នកឱ្យទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈមូលដ្ឋាននៃអ្នកអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង និងកំពុងលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

លក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗ

ប្រភេទបង់ប្រាក់ច្រើន

ចំណុចប្រទាក់តែមួយ
• ការទទួលយកកាតធនាគារនិងផ្ទេរគណនីពីធនាគារជាច្រើន
• ការភ្ជាប់តែមួយសម្រាប់ការទូទាត់ទាំងអស់
• ដំណើរការជាមួយកម្មវិធីរុករក(Internet Browsers)ធំៗ
និងគ្រប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដោយមានសុវត្ថិភាពកាន់តែប្រសើរឡើង

របាយការណ៍រួម
• ទទួលបានព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃ សប្តាហ៍ និងប្រចាំខែភ្លាមៗ
• Transaction & Settlement reports
• ការផ្សះផ្សា

បទពិសោធន៍អ្នកប្រើ

ការរចនាងាយស្រួលប្រើរបស់យើង
ធ្វើឱ្យវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អតិ
ថិជនបង់ប្រាក់តាម

Payon Payment Gateway

នៅតែមានសំណួរ?

ទាក់ទងមកយើង

Support Center

support-center-logo